गोंयसांस्कृतीक खबरो

राज्यांत कार्निवाल 18 सावन; 8 मार्च सावन शिगमोत्सव

गोंयांत आकर्शणाचे केंद्र आशिल्ले कार्निवाल आनी शिगमोत्सव बेगीन सुरू जावपाचे आसात. हे खातीर आयज पर्यटन खातें, गोंय पुलीस, उजो पालोवपी दळ हांची बसका जाली.

हाचे वयल्यान पर्यटन खात्याचे संचालक निखिल देसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत अंदूंच्या कार्निवाल आनी शिगामोत्सवा खातीर गरजेच्यो सुचोवण्यो दिल्ल्यो.

2023 वर्साचो कार्निवाल 18 फेब्रुवारी सावन सुरू जातलो. तातूंत 4 मुखेल सुवाती आसात आनी हेर 2 सुवातीय आसपावपाच्यो आसात. अंदूं आमी सगळ्यांत बरो कार्निवाल फ्लोट हाडून महोत्सवाक वाडोवपाचो हेतू दवरतात. आमी दरेका आयोजकांक अशीं सुचोवण्यो दिल्यात अशें देसाय हांणी सांगलें.

कार्निवाल परेडाचो मार्ग थारावचो अशें आयोजकांक सांगलां. हे खातीर गोंय सरकार खूब यत्न करपाचें आसा. मुखेलपणान पारंपारीक मार्ग वेंचून काडटले आनी आयोजकांनी संबंदीत कलेक्टर आनी पुलिसां कडल्यान परवानगी घेवची पडटली.

शिगामोत्सव हो गोंयचे संस्कृतायेचें प्रतिनिधित्व करपी म्हत्वाचो उत्सव. अंदूं 8 मार्चा सावन शिगामोत्सव सुरू जातलो. फोंडा, वास्को, म्हापसा आनी पणजी हे परेडाचे मुखेल शार आसतले. हाचे वांगडाच शिगामोत्सवा खातीर आनीक 17 सुवातीय आसपावपाच्यो आसात.

शिगामोत्सवा खातीर कार्निवाला सारको मार्ग वेंचून काडपाचो सल्लो आयोजकांक दिला आनी ते खातीर संबंदीत जिल्होधिकाऱ्यां कडल्यान आनी पुलीस कडल्यान परवानगी घेवची.

अंदूं शिगामो परेड खातीर कांय सक्तीचे नेम आसात. उच्च न्यायालयान रातच्या धा उपरांत संगीत वाजोवपाचेर बंदी घाल्ल्यान शिगामो परेड खातीरय हो नेम लागू केला.

सगळ्या फ्लोट, कलाकार आनी पंगडांक वेळार पावपाची विनंती आसा. 10 वरां उपरांत लेगीत संगीत चालू उरल्यार तें रोखडेंच बंद करतले अशी शिटकावणी देसाय हांणी दिल्या.

हाचे उपरांत शिगमो परेड 4 वरांचेर सुरू जातली आनी परेडांत वांटो घेवपी सगल्या पंगडांनी वेळार हाजीर रावप सक्तीचें थारतलें अशें समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. उशीरा येवपी पंगडांक परवानगी दिवची ना आनी पुलिसांची आज्ञा मोडल्यार कोणाकूय परेडांतल्यान अपात्र थारतले. आयोजकांनी ह्या सगळ्या गजालींची जतनाय घेवपाची गरज आसा.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!