देश/संवसार

दोन भयणींच्या बलात्कार प्रकरणांत आसाराम गुन्यांवकार

गुजरातांतल्या गांधीनगर न्यायालयान सोमारा (30 जानेवारी) आसाराम बापूक एका बायल अनुयायीचेर बलात्कार केल्ल्याचो गुन्यांवकार थारायलो. गांधीनगर सत्र न्यायालयान आसाराम बापूक 2013 वर्सा सूरतांत दोन भयणींचेर बलात्कार केल्ल्याचो गुन्यांव दाखल केला. आसारामाचो पूत नारायण साईय ह्या प्रकरणांत आरोपी आशिल्लो.

ह्या प्रकरणांत आसारामाची बायल लक्ष्मी, धूव भारती आनी चार बायल अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी आनी मीरा हांचेरय आरोप आशिल्ले. पूण गांधीनगर न्यायालयान हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या सगळ्यांक निरपराधी थारायले. आसाराम बापू सध्या जोधपूर बंदखणींत आसा आनी फाल्यां तांकां ख्यास्त फर्मायतले.

2013 वर्सा सुरॅटच्या दोन भयणींनी आसाराम बापू आनी नारायण साई हांचे आड बलात्काराची कागाळ केल्ली. धाकल्या भयणीन कागाळींत सांगिल्लें की नारायण साईन 2002 ते 2005 ह्या काळांत तिचेर परत परत बलात्कार केल्लो. सूरतांतल्या आसारामाच्या आश्रमांत रावतना आपूण बलात्कार जाल्ल्याचें बळी चलयेन सांगिल्लें. दुसरे वटेन व्हडल्या भयणीन आसारामाचेर बलात्कार केल्ल्याचो आरोप कागाळींत केल्लो. अहमदाबादच्या एका आश्रमांत आसारामान तिचेर जायते फावट बलात्कार केल्ल्याचें बळीन सांगलें. दोनूय भयणींनी बापूय आनी पुता आड वेगवेगळीं कागाळीं केल्यांत.

आसाराम बापू सध्या जोधपूर बंदखणींत आसा. 2018 वर्सा जोधपूरच्या न्यायालयान ताका वेगळ्या लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणांत आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली. 2013 वर्सा जोधपूरच्या आश्रमांत सोळा वर्सां पिरायेच्या अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याचो गुन्यांव ताका थारायिल्लो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!