गोंयदेश/संवसार

गोंयांत बेगीनूच येता एक्वेरियम

गोंयांत एक्वेरियम (marine aquarium) स्थापन करपाची कल्पना पर्यटन मंत्रालया वांगडा चालीक लावपाक जाय अशें केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंगान सांगलां.


गोंयांतल्या शिश्टमंडळा कडेन उलयतना मंत्री सिंगान हें विधान केलां. ह्या शिश्टमंडळांत केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री आनी उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक आनी गोंयचो पर्यटन मंत्री रोहन खानवाटे हांचो आस्पाव आशिल्लो.


गोंयांत पर्यटन आनी दर्या संबंदीत अर्थवेवस्था वाडोवपा खातीर वेगवेगळे संभाव्य प्रकल्पांचेर चर्चा करपा खातीर खासदार नायक आनी मंत्री खानवाटे हांणी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंगाची भेट घेतली.

खानवते आनी ताच्या पंगडान धर्तरे विज्ञान मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांखाला कांय प्रस्ताव सिंगामुखार मांडले. सिंगान ह्या प्रस्तावांचेर नदर मारपाचें उतर दिलां.


भारताच्या व्हड दर्या संपत्तींचो सोद घेवपाक आदल्या सरकारांनी लक्ष दिल्लें ना अशें केंद्रीय मंत्री सिंगान सांगलें. नरेंद्र मोदीन प्रधानमंत्रीपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत पयलेच खेपे दर्या संसाधनांचे संशोधन आनी शोशणाक प्राधान्य दिलें.

निळ्या अर्थवेवस्थेची उदरगतीची तांक नोंद जाली. निळी अर्थवेवस्था फुडल्या 25 वर्सांत भारतीय अर्थवेवस्थेक व्हड चालना दिवंक शकता.


निळ्या अर्थवेवस्थेचो उद्देश म्हळ्यार हुशार, टिकावू आनी समावेशी उदरगत अशें केंद्रीय मंत्र्यान गोंयच्या शिश्टमंडळाक सांगलें. हिंदु म्हासागराच्या वाठारांतल्या दर्याच्या अर्थीक कार्यावळींक चालना दिवप आनी दर्या संसाधनांचे टिकावू वापर, संशोधन आनी उदरगत हांचेखातीर योग्य कार्यावळी सुरू करप हो ताचो हेत आसा.मजगतीं, 10 वर्सां परस चड काळापयलीं गोंयच्या मीरामार हांगा ओशनेरियम स्थापन करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो, तो साकार जालो ना.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!