गोंय

युरी आलेमाव हांचो विधवा भेदभाव विशीं खाजगी थाराव

मडगांव :

विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी येवपी विधानसभा अधिवेशनांत मांडपाचे दोन खाजगी वांगड्याचे थाराव मांडल्यात, पयलो विधवा बायलां कडेन जावपी भेदभावाची अन्याय बंद करपाची आनी मेल्ल्या मनशांचे कपडे काडपाची पद्दत बंद करपाची मागणी आनी… बायलांक निमाणे संस्कार करतना आनी दुसरो गोंयांत हालींच जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकांची पुराय चवकशी करपा खातीर.तशेंच भूंयकांप आनी दर्यादेगेवेल्या मातयेच्या कटावाचेरय अभ्यास करपाचो उलो मारला. दोनूय थाराव अधिवेशनाच्या कार्यवाहींत नोंद केल्यार शुक्रारा 31 मार्च 2022 दिसा चर्चा खातीर येतले.

विरोधक फुडारी युरी आलेमाव हांणी आपल्या पयल्या थारावांत सरकाराक उलो मारला की “राज्यांतली विधवा भेदभाव, विधवा जुलूम आनी विधवा एकसुरेपण ह्यो अन्यायी प्रथा सोंपवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारचीं. विधवा भेदभाव आनी दुरुपयोग हो परंपरेचो आनी धर्मीक वा समाजीक पद्दतीचो एक भाग मानतात.” आनी चड करून ताचे आड कागाळ दाखल जायनात अशें म्हण्टात.

गोंयांतल्या कांय ग्रामपंचायतींनी अशा काळांतरान गेल्ल्या आनी अमानवीय पद्दतीं आड थाराव करून विधवा बायलांक लग्न जाल्ल्या बायलांक बरोबर वागणूक दिवची अशी मागणी केल्या. पंचायत संचालनालय, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, गोंय राज्य बायलां आयोग आनी गोंय मानवी हक्क आयोग हांचे कडेन समन्वयान ग्राम पंचायतींच्यो ग्रामसभा तशेंच दरेका शारांत जनजागृताय बसका घेवन विधवा बायलां कडेन समान वागणूक दिवपा विशीं जागृताय निर्माण करची. तशेंच वेगवेगळ्या एनजीओच्या सहकारान समाजांतल्या कालबाह्य आनी पुरातन चालीरिती आनी मानसीकते आड लोकां मदीं जागृताय निर्माण करची आनी अशा सगळ्या अन्यायी प्रथांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर कायदो हाडपाचो विचार सरकारान करचो असो उल्लेख केला.

विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी मांडल्ल्या आनीक एका थारावांत, म्हादाई वन्यजीव अभयारण्यांत, पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत, दोंगुल्ल्यो आनी रानांनी हालींच जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकांची चवकशी करपा खातीर वेगवेगळ्या मळां वयले तज्ञ आशिल्ल्या निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या फुडारपणा खाला उच्च पांवड्यावेल्या चवकशी आयोगान तशेंच पर्यावरण संवेदनशील वाठार, उद्देगीक वाठार आनी गोंयांतल्या हेर सुवातींनी बेगोबेग स्थापन करपाची मागणी केल्या. गोंयच्या दोनूय जिल्ह्यांक भूंयकांप जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेच्या अहवालाचो आनी दर्यादेगेच्या कटावाक लागून गोंयची सुमार 15.2 हेक्टर जमीन वगडायल्या अशें आयस्रोच्या अहवालाचोय उल्लेख केल्ल्या आयोगान अभ्यास करचो अशें थारावांत म्हळां फाटल्या 10 वर्सांत.


म्हादाई वन्यजीव अभयारण्य, पर्यावरण संवेदनशील वाठार, दोंगुल्ल्यो आनी रान वाठारांनी जाल्ल्या विध्वंसक उज्या फाटल्यान “काट” आसा काय ना हाची चवकशी करपाक उच्च पांवड्यावेल्या आयोगाक अधिकार दिवचो, तशेंच उज्याच्या कारणांचो “शास्त्रीय अभ्यास” करपाक जाय .आयोगाक ह्या गजालींची चवकशी करपाचे अधिकारूय आसपाक जाय आनी उच्च पांवड्यावेल्या आयोगान अशे घडणुको आनी अपघात टाळपा खातीर जतनाय आनी प्रतिबंधात्मक उपाय सुचयचे.युरी आलेमावान थारावांत अशें सांगलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!