गोंयसांस्कृतीक खबरो

‘पारंपारीक कलाकारांच्या उत्पादनांक संवसारीक बाजारांत सुवात मेळची’

गोंयच्या पारंपारीक कलाकारांच्या उत्पादनांक संवसारीक बाजारांत सुवात मेळची हे खातीर सरकाराचे यत्न करतले. थळाव्या कलाकारांक सरकारा कडल्यान शक्य तितले प्रोत्साहन दितात अशें  मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हाणी सांगलें. कला अकादेमीच्या दर्या संगमांत आयोजीत केल्ल्या लोकोत्सवाच्या उक्तावण कार्यावळींत प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या वेळार राजस्थानाचो राज्यपाल कलराज मिश्र, गोंयचे कला आनी संस्कृती मंत्री गविंद गावडे आनी हेर मानेस्त ताचे वांगडा हाजीर आशिल्ले.

पारंपारीक कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. हाचे खातीर आमी ‘थळाव्या खातीर वाहन’ हो कार्यक्रमूय चालीक लायतात. स्वयंपूर्ण गाव अभियाना खाला पारंपारीक वेवसायिकांक तशेंच कलाकारांक जायते स्वयंपूर्ण इश्ट मार्गदर्शन करतात. ह्या कलाकारांक राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव मेळपाक लागला. लोकोत्सवा सारकिल्ल्या कार्यावळीं वरवीं कलाकारांक मंच दितात अशेंय मुखेलमंत्र्यां सांगलें.

दर्या संगमांत आयोजीत केल्लो हो लोकोत्सवा 8 फेब्रुवारी मेरेन जातलो आनी तातूंत वट्ट 600 दाळ लायतले. चडशीं गॅलरी गोमंतिका कलाकारांचीं आसात. ह्या उत्सवांत पारंपारीक वस्तूंचे स्टॉलांची वेवस्था केल्या. वेगवेगळ्या राज्यांची अन्नसंस्कृताय हांगाय दिसता. तेच प्रमाण ह्या महोत्सवांत जायते हस्तकला आनी वेगवेगळे कपड्याचे स्टॉल आयोजीत करतात.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!