देश/संवसार

सी.ए. पवर २५  सी.ए इंटर सीसन – ४ तरबेती शिबीर

गावांतू मसत इतले सी.ए. परीक्षापूर्व तरबेत लभ्य आसलारीय, सामान्य सामर्थ आसुचे युवांक आत्मविश्वास वाडोवचे आनी सर्व आसक्तांक मुक्त जावनू आसुचे, विशिषट  रीतिचे  तरबेत विश्व कोंकणी केंद्राचे  सी.ए. पवर २५ तरबेत जावन आसा.


हें पावटी “सी.ए. पवर २५- सी.ए इंटर, सीसन -४” तरबेत विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष सी.ए. नंदगोपाल शेणै हान्नी दी.१५-०२-२०२४ तार्केर उग्तावण केलें. मुखेल सोयरे त्रिशा क्लासस स्थापक  सी.ए. गोपालकृषण भट हान्नी  सी.ए. परीक्षा एदुरिसुनू बरोवचाक परीक्षार्थि्ंक अवश्यक जालेले मनो सामर्थ्य बद्दल विवरण दिलें. उपन्यासक सी.ए. अखिलेश उपस्थीत आशिलिंची. डा. बी. देवदास पै हान्नी काऱ्यक्रम निरूपण करन देवू बरें कोरो सांगलें.


धा दिवस भर चलचे हें उचीत वासतव्य तरबेत शिबिरांतू सी.ए. इंटर  परीक्षार्थिंक उत्तम वासतव्य आनी खाण जेवाणाचे व्यवस्था आसुनू, नवीन रीतीचे संपूर्ण पुनर अभ्यास आनी परीक्षा(mock exam) दिवनू अंतीम मट्टक तयार करचे आसा. हें कारणा निमित्त मागशी तीनी ब्याच बरें संख्येरी विद्यार्थीं उत्तीर्ण जालांची.  


सी.ए. उल्लास कामत हांगेले यू.के. आंड को आनी त्रिशा क्लासस संस्थे विश्व कोंकणी केंद्र सांगा तक मेळुनू हें तरबेत योजन  मांडून हाळेले आसा. 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!