गोंय

एक दीस भोंवडी केल्यार कॅबिनेट ‘स्मार्ट’ जातलो?

पणजे :
सुमार 600 कोटी खर्च करून लेगीत स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या गडबडीक लागून पणजेच्या नागरिकांक पुरायपणान असुविधा जाता आसतना, मध्य प्रदेश स्मार्ट करपा खातीर मंत्री, आमदार आनी नोकरशायांनी एका दिसांत मध्य प्रदेशांत भोंवडी करची अशें गोंय विधीमंडळ खात्याक दिसता. अजापाची गजाल म्हणल्यार पणजेच्या आमदाराची प्रतिनिधी मंडळाच्या वळेरेंत आस्पाव ना. विरोधी फुडारी युरी आलेमावान भौसान फारीक केल्लीं “फुकट भोंवडी” बंद करपाची मागणी केल्या.

22 ते 24 फेब्रुवारी 2023 मेरेन 11 आमदारांची मध्य प्रदेश भेटी संबंदी गोंय विधानसभा खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रकाचेर खर प्रतिक्रिया दितना विरोधी फुडाऱ्यांनी ही भेट वाया घालपी खर्च आसा अशें सांगून सरकाराचेर खर टिका केली.

समाज कल्याण खात्याच्या लावार्थ्यांक, गरीब परिस्थितींतल्या खेळगड्यांक दिवपाक सरकारा कडेन पयशे नात अशें सांगिल्ल्या विधानसभेंत म्हाका जाप आसात. दुर्दैवान सरकारा कडेन कोयराचेर खर्च करपाक निधी ना अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.

शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ‘पणजी स्मार्ट सिटी’च्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचेर जाल्ल्या खर्चाचो ‘श्वेत पेपर’ जारी करपाचो वेळ आयला. पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्प हो अतिभ्रश्टाचाराची क्लासिक केस जावंक शकता अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.

इमाजीन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंटाच्या खात्याचें ऑडिट जालां काय ना तें सरकारान उक्तें करून ऑडिट केल्लो अहवाल जाहीर करचो अशी मागणी हांव करतां. ह्या पुराय प्रकल्पाची चवकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशान करपाची गरज आसा अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.

गोंयच्या शिश्टमंडळाक भायर व्हरचे परस सरकारान आमदार, हेर राज्यांतल्या मंत्र्यांचे शिश्टमंडळ पणजीत आपोवन हाडून कांयच करिनासतना लोकांचे पयशे कशे वाया घालूंक शकतात तें दाखोवचें. एके तरेन हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाकूय मजत जावंक शकता अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.

हांव गोंयच्या लोकां कडेन कटिबद्ध आसां आनी फुडाराक अशा खंयच्याय उपाटाचो भाग जावचो ना. म्हज्या सगळ्या वांगड्या आमदारांनी भौशीक पयशांनी आयोजीत केल्ल्या अशा “फुकट भोंवडेचो” भाग जावंक फावना अशें युरी आलेमावान आवाहन केलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!