गोंय

दिव्यांगा खातीर 1 एप्रीलाच्यान स्वतंत्र खातें

पणजी:
संजय स्कुला सयत गोंयांतल्या विशेश भुरग्यांच्या 31 शाळांचो ताबो अंदूं 1 एप्रीलाच्यान सुरू जावपी दिव्यांग खात्या कडेन दितले. ते विशींची अधिसुचोवणी सरकारा कडल्यान बेगिनूच जारी करतले.


संजय स्कूल आनी विशेश भुरग्यांच्या शाळांचो ताबो सुरवातीक प्रोव्हेदोरिया कडेन आशिल्लो. उपरांत सरकारान ह्यो सगल्योच शाळा शिक्षण खात्या खाला हाडिल्ल्यो. पूण, आतां त्यो 1 एप्रीलाच्यान सुरू जावपी दिव्यांग खात्याच्या ताब्यांत दितले.


गोंयांतल्या दिव्यांग व्यक्तींचें प्रस्न, समस्या सोडोवपाक तशेंच तांचे खातीर येवजण राबोवपाचें काम समाज कल्याण खात्या कडल्यान करतात. समाज कल्याण खात्याचेर कामाचो ताण वाडत आशिल्ल्यान आपले प्रलंबीत प्रस्न सुटावे जाय नाशिल्ल्याचो दावो करून दिव्यांगा खातीर स्वतंत्र खातें सुरू करपाची मागणी जायत्या वर्सां पसून दिव्यांग संघटणे कडल्यान जाताली. तांचे हे मागणेची दखल घेवन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या अर्थसंकल्पांत दिव्यांगा खातीर स्वतंत्र खातें सुरू करपाची आनी ह्या खात्या वरवीं केंद्र तशेंच राज्य सरकारच्याे येवजण्यो तांचे मेरेन पावोवपाची घोशणा केल्ली. ते प्रमाण, फाटल्या कांय म्हयन्यां पसून सरकारान स्वतंत्र दिव्यांग खात्याची निर्मणी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली.


आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिसाचे फाटभुंयेर 3 डिसेंबर 2023 पसून दिव्यांगा खातीरचें स्वतंत्र खातें सुरू करपाचें नियोजन केल्ले. पूण तातूंत सरकाराक येस मेळूंक ना. आतां हे खातें 1 एप्रील 2024 पसून सुरू जातलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!