मनरिजवन/ खेळ

कोकने हाडला आतां ‘कोक स्टुडिओ इंडिया’

Coke studio : संवसारीक पांवड्यार कोक स्टुडिओक *coke studio) मेळिल्ल्या व्हड यशा उपरांत कोका-कोलान आयज मुंबयंत ‘कोक स्टुडिओ इंडिया’ सुरू करपाची घोशणा केली. ह्या हंगामांत देशभरांतले 50 वयर कलाकार एकठांय येतात, तांणी भारताचे संस्कृतायेची परब मनयपी 10 वयर याद उरपी ट्रॅक तयार केल्यात.

भारतीय संगीत मळार क्रांती सुरू आसा आनी जेन झॅड हो बदल घडोवन हाडटा. आयज तरणाटे प्रामाणीकपण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आनी वेगवेगळे, विविधताय आशिल्ले, तरी अर्थपूर्ण अशा वेगवेगळ्या संगीत प्रकारांचो प्रयोग करताना दिसता.

कोक स्टुडिओच्या ह्या हंगामांत भारताच्या पयसुल्ल्या वाठारांतले उदयाक येवपी कलाकार आनी दिग्गज कलाकार एकठांय येवन ट्रॅकांक आपलो खाशेलो आवाज दिला.

कोक स्टुडियो इंडिया: ‘अपना सुनाव’ हो प्रतिभावान कलाकारांचो एक आगळोच कार्यक्रम भारताची काणी सांगपाक उदयाक येवपी आवाजांक एक मंच दिता. संस्कृतायेंत रुजले तरी हे कलाकार आधुनीक आनी नव्या संगीताक आलिंगन दितात अशें दिसता. ह्या प्लॅटफॉर्माचेर भारताच्या वेगवेगळ्या वाठारांक मान दिवपी संगीत, इतिहासान गिरेस्त, विंगड विंगड भाशांनी गुंथिल्लीं कथा आनी वेगवेगळ्या वाद्यांचो वापर करून तयार केल्ल्या सुरीळ संगीताची मेजवानी आसतली.

आयज भारतीय कलाकार आपल्या प्रदेशाच्यो काणयो अभिमानान सांगतात, फकत प्रामाणीक आनी खऱ्या अर्थान प्रादेशिक अशा आवाजांत, पूण संवसारभर प्रेक्षक जिखून घेतल्यात. ‘अपना सुनाव’ नव्या भारताच्या भावनांक संबोधीत करता. ह्या कार्यावळींत भारताचीं प्रामाणीकता आनी लोकशाय मुल्यां दाखयल्यांत.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!