मनरिजवन/ खेळ

‘भारतीय संदर्भ आशील्ल्या विदेशी चित्रपटांक अतिरिक्त 5 टक्के बोनस’

IFFI

केंद्रीय मंत्री, अनुराग सिंग ठाकुर हांणी आयज इफ्फींत केल्ले म्हत्वाचे घोषणेत  विदेशी चित्रपट निर्मिती खातीर उर्बा रक्कम ३० टक्क्यांवयल्यान ४० टक्क्यांमेरेन वाडयल्या. देशांतल्या विदेशी चित्रपट निर्मिती खातीर खर्चाच्या ४० टक्के मेरेन उर्बा रक्कम चडान चड ३० कोटी आसा. तांतूत आता भारतीय संदर्भ आशील्ल्या विदेशी चित्रपटांक अतिरिक्त ५ टक्के बोनस लेगीत जाहीर जाला. मध्यम आनी व्हड अर्थसंकल्पीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट प्रकल्प देशांत आकर्शीत करपाच्या भारताच्या यत्नांक ह्या पावलाक लागून आनीक चालना मेळटली.

विदेशी चित्रपट निर्मिती खातीर प्रोत्साहन येवजण भारतान फाटल्या वर्सा कान्सांत जाहीर केल्ली, हांतूत देशांतल्या चित्रपट निर्मिती खातीर जाल्ल्या खर्चाच्या ३०% मेरेन परतफेड करपाची वेवस्था आसा, जाचेर २.५ कोटी रुपयांची मर्यादा आसा. गोंयांत ही घोशणा करतना श्री ठाकुर हांणी म्हणलें की, “फिल्म निर्मिती खातीर प्रोत्साहन दिवपाचो हो निर्णय भारताच्या कला अभिव्यक्ती खातीर आशिल्ल्या वचनबद्धतेचो आनी आदाराची गवाय आसा.

०१.०४.२०२२ उपरांत म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय आनी परराश्ट्र मंत्रालयान फकत म्हायातीपटा खातीर शूटिंगाची परवानगी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय निर्मिती हे प्रोत्साहन येवजणे खातीर पात्र थारतली. प्रोत्साहन दोन टप्प्यांत म्हळ्यार ‘अंतरीम आनी निमाणे’ अशे दितले. भारतांत प्रकल्प पुराय जातकच निमाणो वितरण दावो करूं येता. खाशेल्या उर्बा मूल्यांकन समितीच्या शिफारशी प्रमाण प्रोत्साहन दितले. राष्ट्रीय चित्रपट उदरगत म्हामंडळा खाला स्थापन केल्लें फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) ही प्रोत्साहन येवजण चालीक लायता. एफएफओ भारतांत चित्रीकरण करपाक सोंपें करपी ‘एक जनेल’ येवजणेची यंत्रणा म्हणून काम करता, तशेंच चित्रपटाक अनुकूल यंत्रणा तयार करपाचो आनी देशाक चित्रीकरण थळ म्हणून प्रचार करपाचो यत्न करता.

एफएफओन दिल्ली सेवा आतां भारतीय चित्रपट निर्मात्यांक लेगीत मेळटली. येवजणेची सविस्तर मार्गदर्शक तत्वां https://ffo.gov.in/en ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसात.

अर्थवेवस्थेक चालना दिवप, नोकऱ्यो निर्माण करप आनी देशांतल्या पर्यटन आनी संस्कृतायेक चालना दिवप हो ही घोशणा आनी ह्या क्षेत्रांतल्या धोरणात्मक हस्तक्षेपांचो हेत आसा. एव्हीजीसी: एनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आनी पोस्टप्रोडक्शन सेवा ह्या सारक्या उद्देगांकय फिल्म क्षेत्रांतल्या हालींच्या उपक्रमांचो फायदो जावपाची आस्त आसा.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!