देश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

‘कोंकणीन 60 वर्सांत केल्ले उदरगतीची मोलावणी जावप  गरजेचें’

एरणाकुळम: 

फाटल्या साठ वर्सांत कोंकणींत मोलादीक वावर चल्ला, अशें नामनेचे साहित्यीक  के.गोकुलदास प्रभु हांणें सांगलें. एरणाकुळम सारांतल्या एरणाकुळत्तप्पन ग्रौंड हांगा चलपी 26वें कोची अंताराष्ट्रीय पुस्तकोत्सवाक लागून आयोजीत केल्ले कोंकणी साहित्य ह्या विषयावेल्या चर्चा सत्रांत अध्यक्ष ह्या नत्यान ते उलेयतालें.

कोंकणींत जाल्ले साहित्यीक क्षमतेक लागून भाशेक साहित्य अकादमीचो अंगीकार मेळ्ळो. भारत संविधानाच्या 8 वें वळेरींत  कोंकणी आस्पाव जाली. शिक्षण आनी हेर जिणेच्या सगळ्या प्रकारांनी व्हडलीशी उदरगत जाल्या. भाशेंतल्यान इतलें उंचेल्या पांवड्याचें साहित्य तयार जालां की आमच्या दोन लेखकांक ज्ञानपीठ पुरस्कार आनी एका लेखकांक सरस्वती सम्मान मेळ्ळां. हें सगळें पांच दशकाच्या थोड्याच काळांत जालें. देखून कोंकणीन  केल्ली उदरगत मोलावपाची गरज आसा अशें ताणों परतून सांगलें.

चर्चा सत्रांत  आर.एस.भास्कर हांणी कोंकणी कविता ह्या विषयाचेर प्रपत्र सादर केल्ले. एन.बाळकृष्ण मल्या हांणें कोंकणी भक्ती साहित्य आनी बाल साहित्य ह्या विषयाचेर आनी  एस.रामकृष्ण किणी हांणें कोंकणी नाटक ह्या विषयाचेर प्रपत्रां सादर केलीं.  के.गोकुलदास प्रभु हांणी कोंकणी कादंबरी आनी कथा ह्या विषयाचेर उलेयलें.

उपरांत केरळ कोंकणी अकादमीचे वतीन घडयलें पुरस्कार समर्पण सुवाळ्यांत अंदू वर्साचो पंढरीनाथ भुवनेंद्र पुरस्कार के.गोकुलदास प्रभु हांणें पी.एस.वसंतकुमारी हांका भेटेयलें. अकादमीचे अध्यक्ष पी.एन.कृष्णन हांणें यजमानपण चलयलें. यदास्तीक, शाल आनी रोक हें आसा पुरस्काराचे स्वरूप.


अकादमीचे सरकार्यदरशी चंन्द्रबाबु यु.शेटी, उपाध्यक्ष सदानंद भट, प्रो.मोहन राव हांणीं उलेयलें. सुर्वेक चंद्रहासन हांणें प्रार्थना गीत गायलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!