अर्थीक खबरो

अर्थसंकल्प 2023 उपरांत कितें बदलतलें?

नवी दिल्लीः
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या अर्थसंकल्प 2023 त आयज भारतांतल्या मध्यमवर्गाक शांत करपाच्या हेतान सरकारान जायते उपाय केल्यात अशें दिसता.

₹ 7 लाख मेरेनची येणावळ आतां करमुक्त आसतली, जाल्यार पयलीं ₹ 5 लाखांची थर आशिल्ली. चलनवाडीक लागून लोकांच्या उत्पन्नाचेर परिणाम जाल्ल्यान सरकारान केल्लीं हीं घोशणां मध्यमवर्गीय लोकांक सुटका दिवपी थारतात.

दोन वर्सां आदीं सरकारान नवी वैयक्तीक कर पद्दत सुरू केली आनी करदात्यांक पोरणी आनी नवी पद्दत निवडूंक मेळटाली. अंदूं उक्ती जाल्ली नवी पद्दत आतां डिफॉल्ट जातली अशें सुश्री सीतारमण हांणी आयज जाहीर केलें. नव्या पद्दती खाला सुटयेची वाव नाशिल्ल्यान करदात्यांक सुटयेची परवानगी दिवपी पोरन्या कर संरचनेचो आवाहन करपाक मेळटलो, जरी ताची कर मुक्त मर्यादा ₹ 7 लाख आसली तरी.

कर स्लॅबांचो आंकडो स वयल्यान पांच मेरेन उणो केला. तशेंच केंद्रान कर सुटयेची मर्यादा ₹2.5 लाखां वयल्यान ₹3 लाखां मेरेन वाडयल्या.

सध्या 42.74 टक्के आशिल्लो वैयक्तीक येणावळ कराचो वयलो दर आतां 39 टक्क्यांनी वाडला. ₹ 15.5 लाख वा ताचे परस चड उत्पन्न आशिल्ल्या पगारदाराक ₹ 52,500 फायदो मेळटलो अशें सुश्री सीतारमण हांणी आयज अर्थसंकल्पीय भाशणांत सांगलें.

नव्या कर पद्दतींत वयलो अधिभार 37 टक्क्यां वयल्यान 25 टक्क्यांनी उणो करपाचो प्रस्ताव तिणें मांडलो.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!