अर्थीक खबरो

‘…हो भारताचेर पूर्वनियोजीत हल्लो’

मुंबय :

संवसारांतले सातवे व्हडले उद्देजक गौतम अदानी ह्या उद्देगीक गटाचेर ‘हिंडेनबर्ग’ हांणी गंभीर आरोप केल्यात. अमेरकी गुंतवणूक सल्लागार कंपनी ‘हिंडेनबर्ग’ च्या अहवालांत म्हणलां की, अदानी फुडारपणा खाला आशिल्लो हो संघटना दशकां सावन ताळेबंद आनी हिशोबांत गैरवागणूक करता. ‘हिंडेनबर्ग’ अहवाला उपरांत अदानी गटाक 4.2 लाख कोटी रुपया लुकसाण जालां. अदानी गटान आपल्याचेर केल्ल्या आरोपांक जाप दिल्या.

अदानी गटान 413 पानांचें स्पश्टीकरण जाहीर केलां. तातूंत म्हणिल्लें, “‘हिंडेनबर्ग’ अहवाल हो भारताचेर मुद्दाम केल्लो हल्लो.” अदानी गटा आड केल्ले सगळे आरोप फटीचे आसात. अमेरिकेंतल्या कंपनींक अर्थीक फायदो मेळोवपा खातीर हो अहवाल तयार केला.”

‘हो अहवाल भारतांतल्या राज्य संस्थांच्या स्वातंत्र्य, प्रामाणीकपण, दर्जो आनी उदरगतीचेर हल्लो आसा. आमच्या गुंतवणुकदारांचेर विस्वास आनी नीती नाशिल्ल्या संघटनेच्या अहवालाचो परिणाम जाला. ‘हिंडेनबर्ग’ अहवालाचेर ‘स्वतंत्रपणान’ संशोधन जालें ना. खोटी म्हायतीचेर आदारीत निराधार आरोप करून ताची बदनामी करपाचो हो यत्न अशें अदानी गटान सांगलें.

अदानी गटाच्या ह्या आरोपांक हिंडेनबर्गान ‘भारताचेर पूर्वनियोजीत हल्लो’ अशें जाप दिल्या. ‘अदानी गटाच्या आरोपांक आमी मान्य नात. भारत ही एक लोकशाय आनी फुडाराची महाशक्त. पूण, देश लुटपी अदानी गटान भारताचो फुडार तिरंगा खाला आडायला. फटोवप म्हणल्यार फटोवप. संवसारांतल्या सगळ्यांत गिरेस्त मनशान केल्लें आसलें तरी अशें हिंडेनबर्गान सांगलें.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!