देश/संवसार

विरोधी फुडाऱ्यांच्या एकचाराचेरच प्रश्न…


– वामन प्रभू

साडेतीन- चार म्हयन्यांच्या भारत जोडो यात्रेंतल्यान काँग्रेसान जें कितें थोडें जोडिल्लें ताचेर राहुल गांधीन आपूण जावंन उदक ओतपाचें काम केंब्रिज विद्यापिठांतल्या आपल्या व्याख्याना मजगतीं केल्या उपरांत हेर विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पक्षा पसून पयस रावपांत आपलें हित आसा आसा,असो विचार केना नाशिल्लो जाल्यार तें एक अजाप थारपाचें.

राहुल गांधी अजून तांचे भारत जोडो यात्रेंतल्यान भायर पडल्यांत अशें दिसना. तपस्वीचो भेश तितलो बदल्ला. खाड ट्रीम केलें पूण केंब्रिज विद्यापिटांत तो जें कितें उलयलो तें भारत जोडो यात्रेंत उलयता अशे दिसलें. व्याख्याना खातीर दिल्ल्या विशयाक राहुल गांधीन चुकून लेगीत हात लायलो ना आनी जें जावपाचे अपेक्षीत आशिल्लें तेंच जालें.विदेशी भुंये वयल्यान भारतांतल्या नरेंद्र मोदी सरकाराचेर टिका करपाचें काम करतना चीनाची तुस्त करपाक राहुल फाटीं रावलो ना. भाजपान ताचे वयल्यन राहुल गांधीचेर तोणसुख घेवप अपेक्षीतूच आशिल्लें. मात हेर विरोधी पक्षांक लेगीत राहुलबाबाच हो अवतार पसंत पडलो ना. ताका लागूनच विरोधी पक्षाच्या एकवोटा खातीर यत्न करतना काँग्रेसाक पयस दवोरपांत सगळ्याचें हीत आशिल्ल्याचो निश्कर्श काडून तांणी पावलां घातिल्लीं दिसतात. देशांतल्या ज्या विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांका पत्रां बोरोवन केंद्रीय तपास यंत्रणांचो वापर करून विरोधकांचेंच चेपण हाडटात अशें म्हणल्लें त्या फुडाऱ्यां मदीं एकाय काँग्रेस फुडाऱ्याचें नांव दिसना. काँग्रेस पक्षाक घडय तशें दिसना हेंच दाखोवन दिवपाचो हो यत्न आसा काय काँग्रेस पक्षाची लडाय आतां तांकांच लडन्या आमचें ताचे कडेन कांय देणे-घेणे ना अशें तर ताकां सूचोवपाचें ना मूं?
आठ मुखेल विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांका हें पत्र धाडून ‘ईन्साफ’ मेळचो अशी मागणी केल्या. तातूंत शरद पवार, अरविंज केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, चंद्रशेखर राव, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आनी ममता बॅनर्जी हांचो आसपाव आसतना आजय मुखेल विरोधी पक्ष म्हणून जाचें नांव घेतात त्या काँग्रेसा खातीर ही गाडी कशी चुकली वा चुकयली हें कळपाक मार्ग ना मात राहुल गांधी हाका आतां तशें कोणून गंभीरतायेन घेनात हें मात हातूंतल्यान सामकार येतना दिसता. नरेंद्र मोदी सत्तेर आयल्या सावन म्हणल्यार 2014 उपरांत देशांतल्या विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांचेर कारवाय जावपाचें प्रमाण वाडलां, अशें ह्या फुडाऱ्यांनी ह्या पत्रांत म्हणलां.

आनी पत्रांत उक्तायल्या मतां कडेन काँग्रेस असहमत आसा अशेंय म्हणपाक मेळचें ना,मागी काँग्रेसाक कुशीक दवोरपाचो हेर विरोधी पक्षांचो विचार आसचो ना असो कोणें समज करून घेतल्यार तांतूंन कितें चुललें? देशांतल्या जायत्या स्वायत्त सरकारी यंत्रणांचे केंद्रांतल्या भाजप सरकारान खाजगीकरण करून उडयलां असो आरोप हे विरोधी फुडारी करतात. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हांका हजारो कोटींच्या सोरो घोटाळ्यांत अटक केल्ल्यान तर विरोधकांच्या पांयां पोंदली आशिल्ली नाशिल्लीं रेंव निसरून गेल्या आनी तातूंतल्यान ईन्साफ मेळचो हे खातीर लोकांचें लक्ष ओडपा खातीर विरोधकांन हो मार्ग आपणायला अशें दिसता.


आठ विरोधी पक्षाच्या णव फुडाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांका धाडल्ल्या ह्या पत्रांतल्यान कांय प्रश्न सामकार येतात आनी ताच्यो जापो मेळनात. काँग्रेस, जनता दल युनायटेड अशा जायत्या विरोधी पक्षांक सरकारी तपासणी यंत्रणेचो दुरुपयोग करनात वा तशें जायना अशें दिसता दिसता काय ह्या प्रश्नाचीय जाप मेळपाक जाय. ना जाल्यार ह्या पक्षांक विस्वासांत घेवनच हें पत्र धाडपाक जायनाशिल्लें ?


मनीष सिसोदियांक जाल्ली अटक ही तपास यंत्रणेचो दुरुपयोग करूनच केल्या असो तोकांचो निश्कर्श कसो काडपाक जातलो. न्यायालयांचेरून हांचो विस्वास उरल्लो ना तर? सिसोदिया हांचे वयल्या आरोपांत अजिबात तथ्य नाशिल्लें जाल्यार सीबीआयची सिसोदियाक रिमांडाचेर घेवपाची मागणी मानून घेतल्ली आसतली काय, हाचीय जाप कोणे तरी दिवपाची गरज आसा. आनी अर्थांतूच सगल्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार अशी की दिल्ली सरकाराच्या सोऱ्या विशयक धोरणांत कांयच घोटाळो नाशिल्लो जाल्यार ताचेर गडबड गोंदोळ जातगीर सरकारान हें धोरण फाटीं घेवपाची ताकतीक केल्याक केली? स्वता अरविंद केजरीवाल आतां कितलेंय सागूं मात सिसोदिया हांणी तांची सामकी पंचाईत करून सोडल्या. आनी तांचो फुडलो राजकी प्रवास चडून आडमेळ्यांचो जावपाक शकता. ज्या विरोधी फुडाऱ्यांची केंद्रीय तपासणी यंत्रणा वरवीं चवकशी चालू आसा त्या सगल्याच फुडाऱ्याचें निरपराधीत्व तुमी खंयच्या निकशांचेर सिद्ध करतात हें एक फावट सांगून उडोवपाकूच जाय.


ममता बॅनर्जी पश्चीम बंगालची मुख्यमंत्री जाल्यार तृणमूल काँग्रेसाची सर्वेसर्वा, विरोधकांच्या एकवोटा खातीर तांणी केन्ना प्रामाणीकपणान यत्न केल्ल्याची याद जायना वा तिका ‘एकला चलो रे’ होच मार्ग आपणावपाचो आसा हें केन्नाच स्पश्ट जाल्लें आसतनाय ममतांची सयी ह्या पत्राचेर आशिल्ल्यान जायते जाणांक ताचें अजाप दिसप सभावीक आसा. आपलाक बरो पडचो हे खातीर ताणी हो पवित्रो घेतिला दिसता. विरोधी एकवटा खातीर हाच्या फुडें तिचे कडल्यान सहकार्य मेळटलें असो कोणीय तातूंतल्यान समज करून घेतल्यार तोयय चुकीचो थारतोलो. आतां ममता बॅनर्जी ह्या पत्राचेर सयी कशी करपाक शकता होय लाखमोलाचो प्रश्न आसा आनी ताची जाप तिका तशेंच पत्राचेर सयो करपी हेर फुडाऱ्यांक दिवपची पडटली. पश्चीम बंगालांतलो शिक्षक भरती घोटाळ्यांचो मुखेल सूत्रधार कोण आसतलो जाल्यार ती ममन बॅनर्जीच. माग त्या घोटाळ्य कडेन आडनदर करपा खातीर हें पत्र कांय किदें हें लेगीत कळपाक जाय. तेन्नाचो शिक्षण मंत्री पार्थ चटर्जी आनी अर्पिता मुखर्जी हांचे कडल्यान जप्त केल्ल्या कोट्यांनी रुपयाची याद उरची ना अशें सहसा जावपाक शकना. ममता बॅनर्जीन ह्या पत्राचेर सयी करपा पयलीं हे विशीं स्पश्टपणान उलोवपाची गरज आशिल्ली आनी तशें कांय जावंक ना. ताका लागून सात आठ विरोधी फुडाऱ्यांनी घेतिल्लो पवित्रो म्हणल्यार एक फार्सूच म्हणपाक जातलो. मजगतीं, आपले नामनेचो वकीक कपील सिब्बल हांकांय देशांतल्या सगळ्या विरोधकांचेर अन्याय जाता अशें दिसपाक लागला. आनी अन्याया आड लडपा खातीर ईसान्फ मेळोवन दिवपाक ते कितले मेरेन येसस्वी थारतात हे फुडें येवपी दिसांनी कळटलें. विरोधी फुडाऱ्यांच्या पत्रान मात तांचे मदल्या एकचारा चेर निश्चीत कांय प्रश्न तयार केल्यात.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!