गोंयदेश/संवसार

‘कर्नाटकाच्या कायदेशीर संघर्शा उपरांतच डीपीआर परवानगी’

केंद्र सरकारान डीपीआराक मान्यताय दिल्ल्यान म्हादई प्रकल्प बेगीन सुरू करतले अशें कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हांणी हालींच सांगिल्लें. मजगतीं, बोम्माईन आयज म्हादई प्रस्नाचेर आनीक एक प्रतिक्रिया दिल्या.

म्हादई संबंदी गोंय सरकाराची येवजण म्हाका खबर ना, कायदेशीर मान्यताये उपरांतच केंद्रीय उदका आयोगान डीपीआराक मान्यताय दिल्या अशें बोम्माई हांणी सांगलें.

हालींच कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हांणी सांगिल्लें की, केंद्र सरकारान डीपीआराक मान्यताय दिल्ल्यान आमी बेगीनूच म्हदाई प्रकल्प सुरू करपाचे आसात.

हे बाबतींत गोंय कितलोय यत्न केलो तरी तातूंतल्यान आमकां कसलोच फरक पडचो ना. लवादाच्या निवाड्याप्रमाण आमी प्रकल्प हातांत घेतल्यात अशें बोम्माई हांणी सांगिल्लें.

ते उपरांत आयज ताणें म्हादई प्रस्नाचेर आनीक एक प्रतिसाद दिला. तांणी म्हणलें, म्हादई संबंदीं गोंय सरकाराची येवजण आमकां खबर ना. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण लवाद स्थापन केल्लो.

हायड्रोलॉजिकल आनी हेर आंगांचो अभ्यास करूनच लवादान हो आदेश दिला, कर्नाटकाच्या कायदेशीर संघर्शा उपरांतच केंद्रीय उदका आयोगान डीपीआराक मान्यताय दिल्या अशें कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बासवराज बोम्माई हांणी सांगलें.

गोंयांतल्या भाजपा सरकाराक विस्वासांत घेवन कर्नाटकांतल्या तान लागिल्ल्या शेतकामाक उदक दिवपाचें म्हत्वाचें काम केल्ल्या खातीर कर्नाटकाच्या फुडाऱ्यांक आनी मुख्यमंत्रीक हांव परबीं दितां.

कितल्याशाच वर्सां आदीं ह्या दोनूय राज्यां मदलो वाद सुटावो करून भाजपान कर्नाटकाक म्हादाईचें उदक दिलां. देखून कर्नाटकांतल्या कांय जिल्ह्यांतल्या शेतकारांक म्हाडाईचें उदक मेळटलें.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान हुबली हांगा जाल्ले बसकेंत हें विधान केलें. ताचो परिणाम गोंयांत जालो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!