गोंयदेश/संवसार

‘हें’ जालें देशांतलें पयलें रेबीज मुक्त राज्य

रेबीज (rebies) हो एक सामको धोक्याची आनी प्राणीसंबंदीत रोग. सध्या रेबीजचेर वखद मेळूंक ना. रेबीज आशिल्ल्या सुण्यान चाबल्या उपरांत मनशाक रेबीजाची लागण जावंक शकता. संवसारभर दर वर्सा सुमार 59 हजार लोकांक मरण येता, तातूंतलो एक तृतीयांश लोक भारतांत जातात. पूण हे बाबतींत योग्य नियोजन करून रेबीज (rebies) राज्यांतल्यान धांवडावपाक गोंय येसस्वी जालां. रेबीज ना करपी पयलें राज्य गोंय जालां आनी 2018 सावन राज्यांत एकूय दुयेंती मेळूंक ना.

संवसारीक भलायकी संघटनेन (डब्ल्यूएचओ) ऑक्टोबर 2021 वर्सा जाहीर केल्ल्या जागतीक ध्येया प्रमाण भारतान 2030 मेरेन रेबीसाक लागून जावपी मरणां पुरायपणान ना करपा खातीर राष्ट्रीय कृती आराखडो तयार केला. हे येवजणेंत रोग नियंत्रणा खातीर “एक भलायकी” पद्दतीचेर भर दिला.

लस दिल्ल्या 70 टक्के सुण्यांक कळप प्रतिकारशक्ती जावंक शकता अशें रेबीज तज्ञ म्हणटात. हाका लागून रोग पातळूंक आडावंक मेळटा. पूण, भारता सारक्या व्हडल्या देशांत 70 टक्के लस दिवपाची व्हडली येवजण करची पडटा.

मजगतीं गोंयान घेतिल्ले उपाय पळयल्यार राज्याक कोरोना धांवडावपाक येस मेळ्ळां. एनजीओांनी हाचे खातीर फुडाकार घेतलो 2014 वर्सा सावन ह्या यत्नांक राज्य सरकाराचो आनी मागीर संवसारीक पांवड्यारय आदार मेळ्ळो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!