कला-साहित्य

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर राश्ट्रीय मट्टाचें वेबिनार

मुंबय:
आशावादी प्रकाशन मुंबय, कार्मेल कोलेज नुवें-गोंय तशेंच सां|आग्नेस कोलेज मंगळूर हांच्या जोड पालंवाखाल ’कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर’ राश्ट्रीय मट्टाचें वेबिनार जून १९ तारिकेर चल्लें. “अस्तुरिचो पात्र फकत कुजनांत न्हय, बगार समाजेंत दादल्याक सरी जावन आस्चो आनी ह्या दिशेन पयलें दरेका अस्तुरेन समजून, अस्तुरिचीं हक्कां, अस्तुरिचीं संवेदनां साहित्यारुपार अभिव्यक्त कर्ची गरज आसा” अशें वेबिनाराचें सुंकाण घेत‌ल्ल्या बेसेंट कोलेजिच्या पत्रिकुध्यम विभागाची मुखेसत कोंकणी कवी/लेखकी बाय स्मिता शेणय हिणें येवकार उलवपांत सांगलें.

कार्मेल कोलेजिच्या प्रिन्सिपाल दो|अलडिना ब्रगांजान उग्तावण उलवपांत “एक समाज विचारांनी मात्र मुकार वेता आनी विचार वाडंवच्या दिशेन साहित्य एक बळवंत हातेर. आज वाचपी उणे जावन येंवच्या काळार, डिजिटल माध्यमाचो थेंको घेवन कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याक जोक्तो पाटिंबो दिंवची गर्ज आसा” म्हणाली. उग्तावण संधेशांत भयण दो|वेनिस्सान “कोंकणी आमची आवय‌भास आनी तिचो पोस कर्ची गर्ज आमी सगळ्यांनी पयली समजुंची आनी पाटल्या एका शेकड्या थावन समाजेंत अस्तुरेन सयत मुकार येवन दादल्याक सरी जावन जवाभदारेंत खांद मारला तशें अस्तुरेक साहित्यांत तशेंच दरेका शेतांत मुकलीं पावलां काडची उर्भा आनी प्रेरण लाभुंदी” म्हणाली.

कोंकणिंतलें अस्तुरिंचें ’अ स्तुरी साहित्य’ विश्याचेर एक खोलायेचें अध्ययन प्रबंधाक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिची दोन पावटीं पुरसकार जोडपी बाय तारा लवी गंजिमठ हिणें सादर करून गोंय, महाराश्ट्र, केरळ तशेंच कर्नाटकांत साहितीक वावर केल्ल्या अस्तुरी लेखिकांच्या वावराचेर उलवन, “अस्तुरीक दादल्याक समान स्थान-मान लाभाना” म्हणाली.

’नवी दिशा’ कथेचेर एक खोलायेचें विशलेषण प्रबंधाक गोंयच्या बाय उर्जिता भोबेन सादर कर्तच, प्रमूक उलवपी एच्चेम पेर्नाळान ” ’अस्तुरी साहित्य’ एक विसतार विशय. हांगासर अस्तुरेन बरयिल्लें साहित्य तशेंच ’अस्तुरी विश्याचेर बरयिल्लें साहित्य’ सयत महत्वाचें. कोंकणिंत अस्तुरी साहित्य फुलोन येवंक जाय” म्हणालो. शैलेंद्र मेहतान ’नवी दिशा’ पुस्तकाची वळोक करून “बाय मोनिकाच्या दरेका कथेंतले विशय सकाळीक जावनासात, आनी हे विशय प्रबुद्द रितीन उत्रांवच्या दिशेन थोडी मिनत केल्यार कोंकणिच्या फुडारांत एक बरी लेखिका जांवच्यांत दुभाव ना” म्हणालो.

त्ये उपरांत आशावादी प्रकाशनान नागरी लिपियेक लिपियंतर केल्ल्या डिजिटल पुस्तकाचें मोकळीक केल्ल्या ब्रायन मथायसान “आयचो दीस अंतर‌राश्ट्रीय मट्टार घोवांचो दीस जावनासून, म्हज्या पतिणेचें ई-पुस्तक मोकळीक करुंक म्हाका वर्तो संतोस तशेंच अभिमान भग्ता” म्हणालो. बाय मोनिका डे’सान अपल्या उलवपांत “साहित्याची वोड म्हाका भुर्ग्यापणार आस‌ल्ली तशेंच म्हज्यो सभार कथा पत्रांनी पर‍्गट जाल्ल्यो पूण एका पुस्तकारुपार पर्गटचें सपण ज्यारी केल्ल्या आशावादी प्रकाशनाक तशेंच पर्गांवाक पाव‌ल्ल्या उपरांत परत लिखनी मुखारून व्हरुंक उत्तेजन दिल्ल्या किटाळ जाळिजाग्याक अपले धिन्वास” म्हणाली.

त्ये उपरांत चल‌ल्ल्या संवाद काऱ्यांत उलवन तिणें ’फोटोग्राफी/पेंयटिंग आनी लिखणी – ह्या दोन हव्यासां पयकिंत अपणाक लिखणी खायस जाता’ म्हणाली. संवादांत दो|आसटीन प्रभू, दो|विल्ली द’सिलवा, कन्सेपटा फेर्नांडीस आळव, पासकल लोबो मुंबई, मेलवीन रोड्रिगस, स्मिता शेणय हाणीं वांटो घेतलो.

क्वीनी वेगसान धिन्वास पाठयले. स्मिता शेणयन हें वेबिनार चलवन व्हेलें.

 

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!