कला-साहित्य

 उदका बाटली

-प्रणिता प्रताप रेडकर

दिसभर घरांत एकलेंच खेळून-खेळून दिशाक उबगण आयिल्ली. सांज जाली तशीं दिशान आपली नवीं उदकां बाटली घेवन खेळपाक धांव मारलीं. तें पार्कान पावच्या पयलींच ताचो इश्ट चींटू आनी इश्टीण चिंकी थंय पाविल्लीं.
“बरी दिसता मुगो तुजी उदकां बाटली”, दिशाच्या हातांत आशिल्ली बाटली पळोवन चिंकीन म्हळें.
‘आयजूत आयल्या. पितूळची बाटली ती. मम्मान खास म्हज्या खातीर युनीकोर्नाच्या प्रिंटाची ऑर्डर केल्ली.” पिंकीन सांगलें.

इतल्यान चींटू हांसपाक लागलो. “तुमीं सदांच एकूंच उदका बॉटल वापरता. तुमका वाज येना गो? नवी बाटली बीन कित्याक त्यो? एकूच बाटली घेवन कितलीं तरीं वर्सा़ तीच वापरप. त्या पेक्षा आनी कितेंय घेवपा न्हूं? म्हाका पळयात गो. हांव सदांच हात हालयत येता. तान लागली जाल्यार दिनू काकाल्या पसऱ्यार वतां. नवें-नवें सॉफ्ट्रींक पियाता. तुमच्या बाशीन उदक न्हय”

“पळय, चींटू मनशाची कूड उदकाचेर चलता. तुका खबर आसा? आमच्या आंगान 60 टक्के फक्त उदक आसा. देखून उदक पिवप गरजेंचे. सद्दां सॉफ्टट्रींक पिवून तूं स्वताची भलायकी इबाडटा” चिंकीन म्हळें  “आनी तूं फक्त तुजीच भलायकी न्हय तर पर्यावरणाची सोबीतकाय सुद्दा इबाडटा. सैमाक त्रास करता” दिशान म्हळें.

दिशाची उतरां आयकून चिंटूक बरोच राग आयलो. तो म्हणपाक लागलो, “हें आनी कितें नवें? हांव सैम मोगी. म्हाजें घरांतलें पेरसूं पळयलां मुगो? गुलाब, मोगरी, दसवंत, त्या भायर टोमाटां, मिरसांग… कितलेशेंच रोपे आसा आमगेर. मम्मी वांगडा हांवूय तांची कूयदाद घेतां. आनी इतलेंच न्हय. हांव दर वर्सा रान भोंवडी करपाक वयतां. आनी तूं म्हणटा हांव सैम इबाडटा?”

“हय चिंटू. तूं रोपे लायता, सैम भोंवडीं करता ही बरी गजाल. मात प्लास्टीकान आमचो पर्यावरण नश्ट जाता हें कशें कळाना तुका? आमी सैम भोंवड्यो करता तें आमच्या उमेदीक. तेद्या वेळार रानान कोयर करून येता तेचे कितें? उदकां बाटल्यो, चिप्स, प्लास्टीक ग्लास, चॉक्लेटांची कागदां, बारीक बारीक करून कितलो कोयर” दिशा चिटूं समजायतालें आनी रोकडेंच चिंकी उलयलें, “हय सारकें. म्हणून, आमी जाता तितलो प्लाटीकाचो वापर कमीं करूंक जाय. बाजारान वयताना कपड्याच्या पिश्वेचो वापर करपाक जाय. तशेंच शाळेंत, खेळपाक वा भोंवपाक वयताना, भायर जेवणाक वयताना स्वाताची उदका बाटली व्हरपाक जाय. हातूंत पयशेय वाटावतले आनी पर्यावरण सुद्दा.”

“सॉरी. म्हाका म्हाजी चूक कळ्ळीं. ह्या फुडें हांव म्हज्यान जाता तितलो प्लास्टिकाचो वापर उणो करतलो.”
“चल तर आतां खेळुया मरे नाजाल्यार रकडेच काळोख जातलो.”

“हय- हय… चल..”

Share

One Comment

  1. There is a spelling mistake प्लाटिकाचो – प्लास्टीकाचो
    रकडेच – रोकडेच

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!