आयच्यो खबरोखबरोगोंयफीचरसाहित्य - संस्कृती

‘कॊकणी राजभाशा कशी जाली’ शेनवारा येता उजवाडाक

पणजी :
कॊकणीच्या रचनात्मक आनी संघर्शमय काळाची म्हायती आशिल्ल्या “कॊकणी राजभाशा कशी जाली” ह्या पुस्तकाचॆ प्रकाशन शॆनवार ता. १६ नॊव्हॆंबर दिसा संस्क्रुती भवन पाटॊ पणजॆ हांगा जातलॆं.कवी लॆखक,जॆश्ठ पत्रकार आनी कॊकणी चळवळीतलॆ कार्यकर्तॆ संजीव वॆरॆंकार हांचॆ लॆखणॆतल्यान हॊ इतिहास दॆंवला, अशी म्हायती वॆरॆंकार मित्रमंडळाचॆ निमंत्रक आनंद वाघुर्मॆकार आनी कवी उदय म्हांबरॆ हाणी पत्रकार परिशदॆत जातली.
कॊकणी साहित्य अकादमित पावली,घटनॆच्या आठवॆ वळॆरॆंत पावली ,राजभासूय जाली. हजारांनी विद्यार्थी भास शिकतात.कॊकणी घॆवन खूब जाणानी पीएचडीय कॆली. पूण हॆ भाशॆक सगळ्या थराचॆर प्रतिश्ठा प्राप्त करून दिवपाक कॊणॆ कितलॊ वावर कॆलॊ,उतळताप सॊसलॆ हाची सलग म्हायती नवॆ पिळगॆक ना.तॆ नदरॆन वॆरॆंकार हांचॆ हॆं पुस्तक म्हत्वाचॆ थरतलॆं ,अशॆ वाघुर्मॆकार आनी म्हांबरॊ हाणी सांगलॆं.
पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक मुखॆल सॊयरॆ म्हणूनच कर्नाटकातल्या कॊकणी भाशीक अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थॆचॆ संस्थापक डॊॅ. कस्तुरी मॊहन पै जाल्य़ार अद्यक्ष म्हणून अस्मिताय प्रतिश्ठानचॆ अद्यक्ष अर्विंद भाटीकार हजर रावलॆ .मानाचॆ सॊयरॆ 365 चॆ संपादक संदॆश प्रभूदॆसाय पुस्तकाचॆर उलॊवप करतलॆ.ह्या सुवाळ्याचॆं वैशिश्ठ म्हळ्यार राजभास आंदॊलनात .वावरिल्लॆ रमॆश कॊमरपंत आनी अशॊक भॊसलॊ ह्या प्रातिनधीक प्रतिनीधींचॊ सनमानय करपाचॊ वॆरकार मित्रमंडळान थारायलां,अशॆं ताणी सांलॆं.गाॆंयच्या असनितॆचॆर मॊगचकरप स्वाभिमानी गॊयकारांनी ह्या सुवाळ्याक हजर रावचॆ ,अशॆ आवाहन ताणी कॆलां.वॆरॆंकार हाणी बरयल्या पुस्तकाची खूबशॆ शिक्षक ,विद्यार्थी उत्सुकतॆन वाट पळयतात प्रकाशना आदीं सुमार तीनशी पुस्तकां बुक जाल्यांत अशी म्हयती लॆखक वॆरॆंकार हाणी दिली.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close