आयच्यो खबरोकॅम्पस खबरोखबरोगोंयदेश-विदेशफीचरविचारसाहित्य - संस्कृतीहायलाइट

नितळसाण राखात – भलायकेक जगात

अतिशा सुर्लीकार

“शुभ करोती कल्याणम अारोग्य धनसंपदा”
ही प्रार्थना आमी सदाच म्हणटा ,तरीय तुमंका सगळ्यांक म्हजो एकुच प्रश्न , की आमंचे आरोग्य आमी आमच्या तिजोरेन दवरलेल्या धनासारखे आमी जपतात?
“बुरश्या पायांनी म्हज्या मनांत हांव कोणाकुच येवंक दिवचेना” हे महात्मा गांधीचे म्हणणे.
२ अक्टोबर हो, भारतीय स्वतंत्रायेच्या शिल्पकाराचो आज जल्मदीस. जसो तांचो देश तसोच आसलो तांचो भेस. महात्मा गांधीजींक बापुजी अशेय म्हणटात.आपल्या अहिंसात्मक आंदोलनाच्या माध्यमातल्यान देशाक स्वतंत्र्य मेळोवपाक जैत जोडले आनी अक्ख्या भारत देशाचे ते राष्ट्रपिता जाले. ह्या महापुरुसाचो जल्म गुजरात राज्यातल्या पोरबंदर गावांत जालो. शिक्षपाक हुशार आशिल्यान ताणी इंगल्डांक वचुन बेरिस्टराची पदवी मेळयली आनी भारतांत परत येताच वकिली सुरवात केली.
दक्षिण आफ्रिकेक आसतना भारतीय आधिकार मेळोवपाक जेन्ना ते पेटले ते निमणे मेरेन तांचे भितल्ले इंगळे न्हीवले ना. मीठाचो सत्याग्रह, भारत छोडो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह अशे वेगवगळे सत्याग्रह ताणी घडोवन हाडले आनी जैत मेळयले.बापुजी भारतातल्या गरीब लोंकाखातीर भरपुर वावुरले.गरीबांचे दुख्ख आपल्याक कळटले जाल्यार आपणेय तांचे सारखे रावपाक जाय अशे ताणी थारायले.रुचीची खाणां खावप, बरें न्हेसणा न्हेसप हें सगळे ताणी सोडुन एकदम सादेपणान रावपाचो निश्चय केलो. गरीबांखातीर ते आपझले खास करुन हरिजन लोकांखातीर ते वावुरले. बापुजीन हरिजन लोकांक खास फंड तयार केलो. भारत स्वतंत्रायेचे सपन तांच्या दोळ्यानी लिकलिकताले तशेच नितळसाण तांच्या काळजाच्या खोलायेतल्यान झळकताली. नितळसाणीची जागृताय हाडपाक ते कायम बोवळ्ळे .
भारत स्वतंत्र जालो खरो पुण आजमेरेन आमचो देश कचरोमुक्त जावना. नितळसाणीक अधीक महत्व दिवपी बापु आमंचे. तांका नितळसाण खुब आवडटाली. आपलो गांव आपलो देश नितळ आसपा खातीर ताणी, स्वता हातान सारन धरली. स्वछताय ही गांधीगीरीचो एक मुखेल भाग .आपलो देश तशेच थंयचे सरभौवतणचे वातावरण नितळ दवरल्यार सगळ्यांची भलायकी बरी उरतली. स्वच्छ भारत हे सपन घेवन ते स्वता वावुरले आनी यांच्या फाटल्यान हे सपन करपत गेले.
परदेशांतली तांची भौवणी तशेच तांचे थंय रावणेय जाल्ल्यान ताणी परदेशातलो नितळ – निवळ परिसर पळोवन तांका सदाच दीस की आपलोय भारत देश असोच नितळ आसचो.
बापूजीच्या जल्मदीसा निमतान ” स्वच्छ भारत अभियान” ही येवजण केला खरें पुण फक्त सेल्फी घेवपा निमतान ,फोटो पेटोवपा निमतान चार कायली , सान्नी ,कुडके हातान धरुन सरभौवतणी बसुन पोज दीतात. नव्याचे णव दीस मागीर येरे म्हज्या मागल्या हीच गत.
नितळसाण म्हणटांच फक्त कोयर – कचरोच न्हंय, आयची परिस्थीती अशी जाल्या की सरभौवतणचो परिसर कचऱ्यान बरकटलाच , हवा प्रदुशणान माखला, ध्वनिप्रदूषणान गजगजला आनी हे सगळेच मिश्रणाचो शारिरीक तसोच मानसीक त्रास जाता.हार्ट अटेकाक आंमत्रण दिवपी अशी दुयेंता आमीच जल्माक घातल्यात.
लेटस्ट टेक्नलॉजीन घुस्पुन सगळ्यांचेर काळ आयला. आमंची कुड तशी परिसराचो इबाड करुन उडयला. तुमंका दिसतले हे आनी कशे ?
नितळसाण म्हणटांच आमी आमंचे पर्यावरण विसरपाक जायना. पुण हालींसरा आमी आमंचे सैमाकडचे नातें विसरपाक लागला. सैमाची राखण म्हळ्यार स्वताची कुटुंबाची राखण हाचो विसर आमंका पडला.
वतात थंय कॉकंरीटाची रानां उबीं केल्यात , कचऱ्याच्यो राशी, प्लाश्टीकच्यो पिशव्यो पेराशुटावरी जळींमळीं उडपाक लागला.पॉलिथिन ह्या भिराकुळ पद्धार्थान तांडव सुरू केला.पॉलिथिनाचो उण्यात उणो उपेग जावपाक जाय, शक्यतो तो टाळपाचो प्रयत्न करपाक जाय.
हाली केन्सर , हार्ट अटेक, खुब प्रमाणान वाडल्या हो परिणाम आमंची खाया-पेयांचो तसोच परिसराचो जाल्लो इबाड. सैमनिर्मीती उदक ,हवा, माती हाची नाशाडी आमी करपाक लागल्या. कारखान्यातलो धुंवर, साडउदकां, सैमातली हेर रुखावळीचो इबाड , झाडांपेडा कातरुन पावसाचेरुय प्रभाव पडपाक लागला.ह्या वर्सा पावसान नाशाडी केला हे कडू सत तरीय ह्या सगळ्याची जतनाय घेतल्याबगर नितळसाणीक अर्थ ना.
घरातल्या कोयराची सारखी व्यवस्था जावची हाची सगळ्यांनीच जतनाय घेवपाक जाय.
स्वताच्या कुडीची म्हार्गेले साबण आनी क्रीम लावन कलय काडली म्हण नितळसाण जायना. पर्यावरण प्रदुशणांचेर आडो घालपाक आमी जर पुर्णपणान वावुरली जाल्यारुच सर्व नितळ तशेच भलायकीय आमंची बरी उरतली.
सैम तशेच आमंची भलायकी जागोवपाक आमी सगळी वावरुया . आमची भलायकी जागपाक नितळसाण जपूया तशेच बापूजीचे सपन खऱ्या अर्थान जागोवया.

Share
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close