आयच्यो खबरोआरोग्यकॅम्पस खबरोखबरोगोंयदेश-विदेशफीचरराजकारणविज्ञान-तंत्रज्ञानहायलाइट

लग्नाआदीं एचआयव्ही टेस्ट बंधनकारक

पणजी  :
गोंयकारांक फुडाराक लग्न करचे आदीं एचआयव्ही टेस्ट करून घेवची पडटली. तसो कायदोच पास करपाचो विचार राज्याचे भलायकेमंत्री विश्वजीत राणे करपाक लागल्यात आनी तेखातीर कायदेशीर सगळ्यो बाबी तपासपाचें काम चललां.

देशांत एचआयव्ही-एड्साच्या वाडट्या प्रमाणाक शीम मेर घालपाक सरकार यत्न करीत आसता. हेबाबतींत लोकांमदीं जागरूकताय हाडटात. पूण गोंयासारक्या ल्हानशा राज्यांत मात ह्या दुयेंसाची वाड आडावपा खातीर एक नवो कायदो पारीत करपाचो विचार करता. लग्नाची नोंदणी करचे आदीं घोव-बायल दोगांनीय एचआयव्हीची तपासणी करून घेवप बंधनकारक करपाचें विधेयक रोकडेंच गोंय विधानसभेंत सादर जावपाक शकता. गोयांत व्हडा संख्येन देशी-परदेशी भोंवडेकार येत आसतात. देहवेपाराचें प्रमाणय ह्या राज्यांत चड आसा. ताका लागून एड्साचो संसर्ग जावपाची शक्यताय दाट आसा. हाचोच विचार करून लग्नाची नोंदणी करचेआदीं एचआयव्ही चांचणी बंधनकारक करपाचो विचार राज्य सरकार करता.
एचआयव्ही वांगडाच लग्ना आदीं थॅलेसेमियाची चांचणी करपय बंधनकारक करपाचो विचार राज्य सरकार करता. ‘गोंया सारकेल्या पुरोगामी राज्यांत ह्यो दोनय चांचण्यो लग्नाआदीं बंधनकारक करप गरजेचें आसा. हांव ह्या कायद्याचें १०० प्रतिशें समर्थन करीन’ अशें विश्वजीत राणे हाणी सांगलां.

Share
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close