आयच्यो खबरोकॅम्पस खबरोगोंयदेश-विदेशफीचरविचारसाहित्य - संस्कृतीहायलाइट

चित्रां बापूच्या जिविताचीं : सेवेखातीरुच शीक

  • काकासायब कालेलकर
  • अणकार : रमेश भगवंत वेळुस्कार

घडये 1915 च्या निमाण्या दिसांची गजाल. बापू कितें तरी बरयताले. हांवूय थंयच बसून उमर खय्यामाच्यो भाशांतरीत रुबायात वाचतालों. फिट्ज जेराल्डच्या अणकाराची फाम खूप आयकल्ली पूण वाचपाक पावूंक नासलों. आपलें इल्लें अज्ञान कमी करपाखातीर म्हण हांवें ही कविता वाचपाक घेतली. पुस्तक लागीं लागीं सोंपत आयल्लें. तितल्यांत बापूचें लक्ष म्हजेर गेलें. विचाल्लें, “कितें वाचता?” हांवें पुस्तकाचें नांव सांगलें.

आमची वळखूय नवीच आसली. बापू प्रत्यक्ष उपदेश दिंवक सोदीनासले. एक लांब हुस्कार घेवन ताणीं म्हटलें, “म्हाकांय इंग्लीश कवितेची खूप आवड आसली. पूण हांवें चिंतलें की म्हाकां इंग्लीश कविता वाचपाचो अधिकारुच कितें? आपल्याक संस्कृताचें जितलें गिन्यान आसूंक जाय आसलें तें खंय आसा? जर म्हजेकडें आलायतो वेळ आसा जाल्यार हांवें म्हजी गुजराती बरोवपाची योग्यताय कित्याक वाडोंवची न्हय? म्हाकां आयज देशाची सेवा करची आसा म्हणटकूच हांवें म्हजो सगळो वेळ ही सेवाशक्त वाडोंवची तयारी करुंक जाय.” मातसो वेळ थारुन ताणी म्हटलें, “जर देशसेवेखातीर हांवें कित्याचो त्याग केला जाल्यार तो इंग्लीश साहित्याचो. पैसो आनी career चो त्याग म्हाकां त्यागूच दिसना. ह्या विशयांत तशी म्हाकां रुचय नासली. पूण इंग्लीश साहित्याचो म्हाकां खूप शौक आसलो. आनी तेच खातीर हांवें थारायलें की हें म्हाकां त्यागचेंच पडटलें.” हांव समजलों. हांवें फिट्ज जेराल्ड तेच वेळार अचळय कुशीक काडून दवल्लें.

ooo

बापूचो हो उपदेश हांव पुराय तरेन पाळूंक शकलों ना, पूण फिट्ज जेराल्ड केन्नाच पुराय जांवक ना. सहज म्हण म्हण्टां जो मेरेन म्हाकां गुजराती वाचपाची बरोवपाची पुराय शक्त मेळ्ळी ना तो मेरेन हांवें इंग्लीश पुस्तक हातांत घेतलें ना. गुजराती शिकपाक म्हाकां तशें प्रयत्न करचे पडले ना. एक तर गुजराती वातावरण आनी गाधीजींचे लेख वाचतां वाचतानाच ती म्हाकां येवपाक लागली. हांव गुजराती बरोंवक लागलों. ते वेळार बरयतना जर एकाद्रो नीज गुजराती शब्द मेळना जाल्यार हांव ते बदला एक सोपोसो संस्कृत शब्द घालतालों. परिणामी म्हजी गुजराती शैली सोपी तर जालीच वांगडाच ती संस्कृत-प्रचुर जावन भारदस्तूय जाली. ती घेवनूच हांवें गुजराती विद्वानाभितर तशेंच सामान्य जनतेंत हांवें प्रवेश घेतलो.
बापूचे सुचोवणेचो मुखेल लाभ असो जालो की जे ओडीन हांव इंग्लीश उतरां सोदतालों, तांतली प्रकृती आनी खुबयो सोदपाचो यत्न करतालों तें सगळें हांवें गुजरातीवटेन मोडलें.
00

Share
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close